Er du/dere interessert i å være familiehjem for Cocoon Ressurssenter?

Cocoon Ressurssenter har flere familiehjem, besøkshjem og avlastningshjem. Vi ønsker stadig å rekruttere ytterligere hjem. Ungdommene som mottar dette tilbudet har enten bodd i en av Cocoons institusjoner eller plasseres direkte via kommunale barneverntjenester. Plasseringene vil normalt være langsiktige.

Formålet med et familiehjem vil være å knytte tettere relasjoner mellom barna og voksne enn det som er mulig i en barnevernsinstitusjon. Det vil være færre utskiftninger av vokse og færre barn samme (1-2). Målet er en bedre oppfølging av barnet og en mer forutsigbar hverdag der man kan knytte sterkere bånd med familiehjemmet.

Er du interressert i å bidra til dette kan Cocoon familiehjem tilby:

Oppfølging og avlastning

Våre familiehjem følges tett opp av institusjonen og følges regelmessig opp av barneverntjenesten fra plasseringskommunen. Cocoon har bakvakt som kan konsulteres, og bakvakten kan rykke ut 24 timer i døgnet. Det er tilgang til akuttberedskap dersom noe ekstraordinært skulle inntreffe i familien. Cocoons terapeuter kan inngå i oppfølgingen av det enkelte barn / ungdom. Det gis også regelmessig avlastning, gjennomsnittlig hver 4. uke, samt 2 ukers sommeravlastning. Det kan også gis avlastning ut over dette, men det avtales i det enkelte tilfelle.

Lønn og utgiftsdekning

Å være Cocoon familiehjem innebærer at en voksen i familien arbeider hjemme på full tid og får fast lønn. Det gis fast utgiftsdekning pr. måned. Den som er ansatt fra familien kan arbeide litt ved siden av, dersom det passer i forhold til det enkelte barns / ungdoms behov, men ikke mer enn totalt 25 %.

Ytterligere muligheter som Cocooner

Når en familie har plassert barn i regi av Cocoon, vil de også bli betraktet som ansatte i Cocoon og kunne delta på ulike kurs i regi av organisasjonen og ellers aktuelle opplæringstiltak. På samme måte vil den som er plassert i familiehjem kunne delta i ulike aktiviteter arrangert av Cocoon, for eksempel ungdomskurset Flex-ID og Ungdomsteateret Rabalder med mer.

Cocoon er en unik institusjon som jobber metoder som er nøye tilpasset arbeidet med flerkulturelle barn/ungdom og familier. Les mer om vårt faglige grunnlag og våre metoder her på websiden.

Er du interessert?

Ta kontakt med:

Daglig leder Anne-Bente Aunevik Kjærre: tlf 93264109, eller avdelingsleder Karin Bjørnestad: tlf 40604933

Eller send oss e-post på: stilling@cocoon-r.no

FOR UNGDOM OG FORESATTE

FAMILIEHJEM SØKES

LEDIGE PLASSER

LÆR OM:

KULTURSENSITIVITET

Kultursensitivitet handler om kunnskap, forståelse og holdninger. En grunnleggende holdning i det flerkulturelle perspektivet på barnevern er å se barnas kulturerfaringer som positive ressurser det kan bygges videre på.

Les mer

TRAUMEFOKUSERT OMSORG

Traumatisering er et resultat av opplevd vold eller overgrep. I kombinasjon med alvorlig omsorgssvikt vil traumatiseringen vanligvis forsterkes.

Les mer

IRREGULÆR OPPHOLDSSTAUS

Barn som ikke får permanent oppholds- tillatelse i Norge har allikevel rettigheter og krav på beskyttelse fra staten og barnevernet. Mangelen på bosettingstillatelse gjør allikevel deres hverdag og fremtid usikker, noe som fører med seg særskilte utfordringer.

Les mer

MENNESKEHANDEL

Barn og ungdom som er utsatt for menneskehandel har i økende grad blitt en kjent problematikk. Å gjøre mennesker til en vare er kriminalitet, frihetsberøvelse og en grov krenkelse av menneskeverdet.

Les mer

 

FØLG OSS: